Kwalifikacja Wstępna / Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona


Zapraszamy na Kursy Kwalifikacyjne w blokach programowych:

 

C1,C,C1E,CE

 

D1,D,D1E,DE

 

 
Miło nam poinformować, że
zdawalność na egzaminach
w ramach ukończonego kursu Kwalifikacji Wstępnej oraz Wstępnej Przyspieszonej wynosi blisko 100 %

egzaminy organizujemy 2 x w miesiącu

Realizujemy zajęcia Kwalifikacji Wstępnej z wykorzystaniem jedynego w Polsce - MOBILNEGO SYMULATORA JAZDY SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM I AUTOBUSEM


 

Cennik kursu

Kurs kwalifikacji wstępnej 280h (e-learning) - 3800 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej 280h (stacjonarnie) - 7900 zł 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 140h (e-learning) - 2300 zł (dla naszych kursantów realizujących kurs prawo jazdy cena 2200 zł)

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 140h (stacjonarnie) - 3900zł

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej 35h (e-learning) - 700 zł 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej 35h (stacjonarnie) - 1800 zł 

Jak to się zaczęło?

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.
Artykuł 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z prowadzeniem pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kat.:
  - C1, C1+E, C lub C+E
  - D1, D1+E, D lub D+E

 

Dyrektywa 2003/59 została zaimplementowana do prawa polskiego w drodze ustawowej:
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr
2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów
drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady
76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).

 

REGULACJE

 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zm) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.

Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a. przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

 

a)a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

 1. szkolenia okresowe,
 2. badania lekarskie i psychologiczne;
 3. pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
 4. przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
  1. świadectw kwalifikacji zawodowej,
  2. orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
 5. prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
 6. przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 4.
 7. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 2. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 3. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 4. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 )

Szkolenie w ramach:

 1. kwalifikacji wstępnej - 280 godzin
  1. część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin
  2. część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne -  65 godzin
   • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin
   • zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny
 2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 140 godzin
  1. część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
  2. część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne -  33 godziny
   • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
   • zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny
 3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin
  1. część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne -  65 godziny
   • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin
 4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - 35 godzin
  1. część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne -  32,5 godziny
   • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny

 

Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych - - kliknij tutaj...

(Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury)